krysta

777 tekstów – auto­rem jest krys­ta.

malownicze wzgórze

wys­tar­czy wy­ciągnąć dłonie ku niebu
gdzie słońce za ho­ryzont zachodzi
uwodzi­ciel­skie uczu­cie
opuszka­mi gra­niczysz z ciepłem złoto-og­nistej czerwieni

jak nie z tej ziemi


Krys­ty­na An­na Szklar­czyk 21.07.2016r.
wier­sz z włas­ne­go to­miku - Chaos zam­knięty w strofy 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 22 lipca 2016, 03:20

Kiedy rzeczy­wis­tość staję się przy­jaz­na, to tak jak­by pójść w stronę słońca.

Krys­ty­na An­na Szklar­czyk 14.06.2016r. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 15 czerwca 2016, 00:05

Splątały włosy
Deszczo­we kłosy i wiatr
Tęcza mus­ka wzrok


Krys­ty­na An­na Szklar­czyk 18.05.2016r.
___5/7/5___
mi­niatur­ka z włas­ne­go to­miku - Bu­kiet słów w wersach 

haiku
zebrał 25 fiszek • 14 czerwca 2016, 10:47

Szu­miące muszle
Zmy­te śla­dy na plaży
Stęsknione serca


Krys­ty­na A.Sz. 13.06.2016r.
___5/7/5___ 

haiku
zebrał 27 fiszek • 14 czerwca 2016, 10:45

pogodnie choć pada

niebo spłaka­ne deszczem
krop­le wys­tu­kują rytm do tańca
skąpa­ni kryją w ramionach
a mo­tyle z ni­mi
drżą


Krys­ty­na A.Sz. 12.06.2016r. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 13 czerwca 2016, 10:54

Te­raźniej­szość re­setu­je przeszłość, for­mując przyszłość...

Krys­ty­na A.Sz. 11.06.2016r. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 czerwca 2016, 23:04

Jeśli ma­my wyczu­cie roz­pozna­nia, kto kim, ko­go spot­ka­my, lub kto dzwo­ni..., a in­tuic­ja nas nie za­wodzi war­to się nią kierować...

Krys­ty­na A.Sz.14.08.2013r.
z szuflady 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 czerwca 2016, 07:43

Roz­mo­wa ''w czte­ry oczy'' roz­wiązuję języ­ki- ideal­na nić porozumienia...

Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 czerwca 2016, 20:56

kilka słów otuchy

nie ule­gaj wpływom do złego
roz­koszuj się włas­nym zdaniem
zat­rać w od­ro­bi­nie szczęścia
z dnia na dzień zmieni w wielkie

pech niep­roszo­ny gość
zniknie

uśmiech lo­su w twoich rękach


Krys­ty­na A.Sz. 08.06.2016r. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 czerwca 2016, 20:36

Mil­cze­nie jest jak bom­ba ''zbroi się''- tym spo­sobem wydłuża katusze,
aż z cza­sem nies­podziewa­nie wy­bucha salwą słów...


Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 czerwca 2016, 00:32

krysta

~~~Serce dyktuje to co mi w duszy gra. Rączka maluje. Z wami dzielę tuszem kartki zdobienie. Moje natchnienie. krysta lipiec 2012r.~~~In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).Krystyna Anna Szklarczyk~~~~leciutko z dystansem. wiersze to nie autobiografia. geografia duszy. wędrujesz w myślach. wpadasz w trans. wylać musisz. każdy seans ma swój czas. zostawia ślad. co czytelnik nie doczyta. doda sam. ~~~ .krysta 24.02.2014r. ~~~ http://krysta.cytaty.info/ ~~~~~to moje 1-sze konto, 2-gie Cris - https://cris2.cytaty.info/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

krysta

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 lipca 2017, 17:49Krisso sko­men­to­wał tek­st Kiedy rzeczy­wis­tość staję się [...]

4 lipca 2017, 22:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Milczenie jest jak bom­ba [...]

21 czerwca 2017, 22:24krysta wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 czerwca 2017, 18:32krysta sko­men­to­wał tek­st Załóż ten cho­ler­ny pan­cerz… Załóż [...]

21 czerwca 2017, 14:00krysta sko­men­to­wał tek­st gdy przyszedł dzień gdy [...]

21 czerwca 2017, 13:53krysta sko­men­to­wał tek­st Te­raz już wiem, iż [...]

21 czerwca 2017, 13:49krysta sko­men­to­wał tek­st Dziel ciepło, miej ciepło.  

21 czerwca 2017, 13:48krysta sko­men­to­wał tek­st A w głowie wciąż [...]

21 czerwca 2017, 13:47krysta sko­men­to­wał tek­st Ludzie zaszli mi za [...]

21 czerwca 2017, 13:34krysta sko­men­to­wał tek­st Milczenie jest jak bom­ba [...]